Plassreglement for Fuglevik camping

1  Tildeling av plass

 

1.           Man må være medlem av Oslo Caravan Club for å leie  plass på Fuglevik camping. Medlemmet kan kun leie 1 plass.

2.           Tildeling av ledige plasser foregår i mars etter avholdt årsmøte, tildelingen skjer etter ansiennitet i klubben. Ledige plasser lyses ledige i innkallingen til årsmøte.

3.           Alle leietakere må undertegne "Kontrakt for leie av plass på Fuglevik camping".

4.           15. september leveres "Skjema for videre leie", her stadfester medlemmet om man ønsker å beholde plassen, bytte plass eller si opp plassen.

5.           Intern fordeling av ledige plasser gjøres av komiteen innen 31. desember.

6.           Salg av campingvogn på plass (på rot) gjelder følgende: ved salg av vogn som står på plassen er det en forutsetning at kjøper er medlem av Oslo Caravan Club, og overdragelse skal godkjennes av komiteen. Kjøper kan benytte plassen inneværende sesong. Plassen blir lyst ledig og vedkommende kan søke på ledige plasser på lik linje med andre medlemmer av Oscar. Eierskifte utløser et eierskiftegebyr på kr 1000 til Oscar Fuglevik. Denne bestemmelsen er det medlemmet som selger vogn på rot som er ansvarlig for å informere kjøper om.

7.           Fremleie er ikke tillatt.

8.           Hvis komiteen pålegger leietaker å bytte plass, får denne prioritet foran øvrige ved neste tildeling. Denne prioriteten kan ikke spares. Hvis flere må bytte plass samtidig, gjelder ansiennitet dem imellom. Komiteen gir skriftlig meddelelse til leietaker senest 6 måneder før bytte av plass skal skje.

9.            Det er forbudt å bruke Fuglevik camping som fast bopel. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre bortvisning fra plassen. Komiteen kan fravike denne regelen for 1 -et- medlem.

10.       Plasseier er ansvarlig for at vogn/telt merkes med plassens nummer.

11.       Plasser som står ubrukt gjennom sesongen og ikke blir vedlikeholdt og må klippes av komiteen mer enn 4 ganger i sesongen, gis skriftlig varsel. Dersom dette gjentas også i påfølgende sesong, blir konsekvensen at plassen må fraflyttes før neste sesong starter. Ny plass kan ikke søkes før etter 3 år.

12.       Campingvogner på Fuglevik skal være forsikret med minimum dekning for brann. Delkasko, minikasko eller brann/tyveri.

 

2  Campingvogn/fortelt

 

1.            Tillatt lengde på vogn varierer fra plass til plass. Følgende legges til grunn for lengde og bredde på vogn/fortelt:

-        Plassens lengde og bredde.

-        Brannforskriftene må overholdes, 4m.

-        Det skal være plass til parkering av 1 bil.

-        Evnt. innkjøringer må opprettholdes.

2.            Største tillatte vognbredde 2,55m utvendig målt.

3.            Fortelt tillates etter gjeldene Plan og bygningslov (TEK). Spikertelt i treverk tillates ikke.

4.            Komiteen bestemmer hvor vognen skal stå på tildelt plass. Når vognen plasseres, skal komiteen varsles før den settes på plassen. Flytting av vogn tillates ikke uten godkjenning etter skriftlig søknad fra leietaker til komiteen.

5.            Maksimal bredde av campingvogn og fortelt er 6,05m.

6.            Ved bytte av vogn må komiteen kontaktes for godkjenning, og plassering.

7.            Fortelt lengre enn campingvognens lengde uten drag er ikke tillatt. Takutspring på fortelt skal ikke gå lengre ut enn 50cm ut over campingvognens karosseri uten drag. Dette gjelder alle sider av teltet.

8.            Minimumavstand mellom enhetene (campingvogn/fortelt) skal være 4m.

9.            Aircondition, varmepumpe o.l. tillattes ikke å bruke mellom kl 23.00 og 08.00. I perioden 16. sept. – 30. april kan varmepumpe brukes hele døgnet.

10.       Alle skal innrede sin plass slik at det er plass til uteplass og parkering innenfor sitt område.

11.       Leietakerneer ansvarlig for å sikre løsøre på sin plass. Ved sesongslutt skal alt som skal stå ute pakkes inn på en forsvarlig måte. Det er  leietakersom er ansvarlig for eventuelle skader som blir påført andres vogner/telt/biler.

 

3  Platting/beplantning/byggetiltak etc.

 

1.            Søknad om byggverk skal skje skriftlig til Fuglevik-komiteen, og skal være godkjent før bygging skjer. Maksimalt areal på vogn /fortelt/platting må ikke overstige 75 m2. Plan og Bygningsloven, bygningsforskrifter, lokale reguleringsbestemmelser og eiers bestemmelsesrett innskrenker hva en leietaker kan bygge på hver enkelt plass. Søknad om endringer/nye tiltak sendes skriftlig til komiteen. Søknaden må være godkjent før tiltaket kan påstartas.

2.            Byggverk som er forbundet med eller som omfatter campingvogner («spikertelt»), er omfattet av bestemmelsene for lave byggverk, jf. Plan og Bygningsloven. Nyetablering av slike tiltak er i utgangspunktet søknadspliktig (til kommunen) og vil utløse avstandskravet på 4 meter i TEK 17 § 11-6 (7).. Fortelt av teltduk, aluminium, glassfiber eller plast (uten isolering) som kan demonteres og flyttes på en enkel måte, regnes ikke som «spikertelt». Slike telt er ikke søknadspliktig, men er likevel omfattet av campingplassens høydebegrensing, og bredde/lengde mv. I campingenhetens utnyttelsesgrad inngår en campingvogn, bobil, villavogn, husvogn o.l. med tilhørende telt, fortelt, spikertelt, terrasse, levegg og lignende byggverk. Plassens utnyttelsesgrad vil avgjøres ut fra om tiltaket faller inn under gammelt (overgangsregler) og nytt regelverk. Dette medfører at etablering eller endring av terrasser, levegger, «spikertelt», infrastruktur, endring av tomten eller annet byggetiltak er søknadspliktig til komiteen, ref. punkt 1.

3.            Beplantning av hekker og lignende er ikke tillatt uten godkjenning fra komiteen. Maksimal høyde er 140cm på innsiden målt mot vogn, mot vei 100cm. Hvis ikke dette er i henhold til plassreglement vil klipping fortas. Beplantningen må ikke være til hinder eller sjenanse for naboene.

4.            Utepeis, bålpanne o.l. med åpen ild er ikke tillatt.

5.            Hver enkelt er ansvarlig for orden og renhold av sin plass. Gresset må klippes selv om plassen ikke er i bruk. Hvis gresset blir for høyt vil det bli klippet av komiteen mot et gebyr på kr 1.000, -.

6.            Gressklipping og støyende arbeid i helgene (lørdag, søndag og helligdager) tillates mellom kl. 11.00 til 16.00. Komiteen kan avvike fra disse tidene.

7.            Det er tillatt med gjerde.

8.            Paviljong/pergola etc. kan kun settes opp etter tillatelse fra komiteen.

9.            Leskydd med maksimal høyde på 140 cm kan kun stå oppe når plassen er bebodd.

10.       Trær må ikke fjernes, eller beskjæres, uten tillatelse fra komiteen.

 

 

4  Kjøring/parkering

 

1.            Kjøring inn/ut av plassen er kun tillatt mellom kl. 07.00 og 23.00. Kjøring inne på plassen skal holdes til et minimum. Maks fart på plassen er 5 km/t. Moped etc. for å komme seg rundt på plassen er kun tillatt for personer med handicap.

2.            Parkering av egen bil skal skje innenfor tildelt plass. Maksimal størrelse på bil er 5,50m lengde og 2m høyde. Bilen må være registrert.

3.            Varehengere, båthengere etc. skal ikke lagres ved tildelt plass i perioden 1. mai til 15. september.

4.            Båt på henger kan lagres på tildelt plass i perioden 15. september til 30. april. Maksimal lengde på båt er 6m. Batteri må demonteres og tas ut av båten. Presenning over båt må være forsvarlig festet.

5.            Besøkende kan parkere innenfor tildelt plass eller på merkede gjesteplasser.

6.            Det er ikke tillatt å parkere nedenfor strandveien. Komiteen kan avvike fra dette.

 

 

5  Strøm/vann

 

1.            Til hver campingvogn skal det være 13amp sikring. Det skal benyttes godkjent gummikabel NMHVR 2x2,5 + jord. Skjøter er ikke tillatt. Endringer av sikringen kan medføre utvisning fra plassen.

2.            Monterte vannkraner og lignende er ikke tillatt fjernet eller flyttet. Montering av ytterligere vannposter må godkjennes av komiteen og utføres av forskriftsmessig av fagperson.

3.            All vask og skylling ved vannpostene er forbudt.

4.            Tømming av toalett skal kun skje på egne tømmeplasser på servicehusene.

5.            Lading av ladbare kjøretøy er ikke tillatt. Dette i henhold til føringer fra DSB

              (direktorat for sikkerhet og beredskap) og brannvesen.

6.           Campingvogner og enheter som drives av gass, skal ha 2 årlig ettersyn av kvalifisert firma. Fuglevik komiteen kan forlange dokumentasjon for 2 årlig ettersyn. Gassflasker skal oppbevares innelåst når plassen ikke er i bruk.        

 

6  Ro og oppførsel

1.            Nattero: i perioden 1. august til 30. juni, i ukedager fra kl. 23.00 til 08.00, lørdager fra kl. 24.00 til 08.00. I perioden 1. juli til 31. juli gjelder nattero alle dager 24.00 til 08.00.

Komiteen kan dispensere fra disse tidene ved spesielle anledninger og blir kunngjort ved oppslag.

2.            Båndtvang for alle dyr inne på plassen. Lufting av dyr skal skje på utsiden av plassen. Kort bånd brukes inne på plassen.

3.            Avfall skal legges i merkede containere. Containere merkes "Husholdningsavfall", "Papp/papir", "EE- avfall". EE- avfallsboks/bøtte for mindre enheter, store enheter som tv og kjøleskap må kjøres bort. Alt annet avfall må leietaker selv frakte til avfallsplass.

4.            Grilling er ikke tillatt innenfor 2 m fra naboens campingvogn.

5.            Klager på andre leietaker skal leveres skriftlig og undertegnet. Anonyme og muntlige klager vil ikke bli behandlet.

6.            Klager på komiteens arbeid til hovedstyret må leveres skriftlig og undertegnet.

7.            Er man i tvil om noe er lov, spør komiteen.

 

Overtredelser av dette reglementet kan medføre utkastelse fra plassen.