Oslo Caravan Club – OS CAR

§ 1     Klubbens navn:

Klubbens navn er Oslo Caravan Club – OS CAR.

§ 2     Klubben formål:

Kjøpe / leie / drive campingplasser for klubbens medlemmer.

§ 3     Klubbens ledelse:

Klubben ledes av et styre som velges på det årlige årsmøtet.

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.

§ 4     Årsmøtet:

Ordinært årsmøte avholdes hvert år i mars måned, og innkalles med minst 14 dagers varsel.

Innkallelsen skal ha følgende vedlegg:

 1.     Dagsorden
 2.     Årsberetninger.
 3.     Regnskaper med revisjonsberetninger.
 4.     Budsjetter.
 5.     Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15. januar.

Ordinært årsmøte behandler sakene i følgende rekkefølge:

Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 til å undertegne protokollen.

 1.   Årsberetninger.
 2.   Regnskaper.
 3.   Behandling av innkomne forslag.
 4.   Budsjetter.
 5.   Valg av styremedlemmer
 6.   Andre valg.

Adgang til årsmøtet har kun medlemmer som har betalt årets kontingent, samt spesielt inviterte av styret.

Som ett medlem regnes 1 familie og hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet. Hvert medlem kan ha med 1 fullmakt for stemme.

Kun saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles av årsmøtet.

 

§ 5     Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når et flertall i styret forlanger det, eller etter skriftlig krav fra minst 10 % av medlemmene med angivelse av dagsorden. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker oppsatt på denne dagsorden. Innkallelsen med dagsorden må utsendes av styret innen 1 uke etter at lovlig krav er innkommet.  Ekstraordinært årsmøte må avholdes innen 3 uker etter at lovlig krav er innkommet.

§ 6     Styrets sammensetning og valg:

Styret består av leder, nestleder/sekretær og kasserer samt plasskomiteenes ledere. De velges for 2 år av gangen med funksjonstid fra årsmøte til årsmøte etter forslag fremsatt på årsmøtet. Videre velges det 1 varamedlem for 1 år av gangen med samme funksjonstid.

Et medlems ektefelle/samboer, søsken, foreldre/barn kan ikke velges til samme komité/styre. Medlemmer av valgkomiteen skal være uhildet og ikke ha bindinger til medlemmer som er på valg til klubbens tillitsverv. Medlem som ikke har betalt kontingent kan ikke velges til styre/komité.

Tillitsvalgte som ønsker å trekke seg i valgperioden, kan gjøre dette etter skriftlig meddelelse til styret.

§ 7     Styrets oppgaver:

Styret forestår klubbens drift og holder styremøter etter behov.

Styremøte må holdes hvis leder, nestleder eller 2 styremedlemmer forlanger det.

Styret ivaretar klubbens interesser, den representasjon, samt være ansvarlig for klubbens økonomi.

Saker som er av en slik karakter at styret ikke ønsker å ta en avgjørelse, kan behandles av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

 

§ 8     Revisor:

Det årlige årsmøtet velger 2 revisorer for 2 år av gangen.  Revisorene velges vekselvis annethvert år.

 

§ 9     Komiteer:

Det årlige årsmøtet velger:

a, Valgkomité bestående av 3 – 5 medlemmer, derav 1 fra hver campingplass. De velges for 2 år av gangen.
b, Campingplasskomiteer bestående av 3 – 5 medlemmer på Skei og 3 – 7 medlemmer på Fuglevik som velges for 2 år av gangen. 1 varamedlem, som velges for 1 år av gangen.  Komiteenes funksjonstid er: Fuglevik fra 1.5. til og med 30.4.  Skei: fra 1.7. til og med 30.6.  Komiteene forestår driften av klubbens plasser.
c, Lovkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 2 år av gangen.
d,Årsmøtet kan endre funksjonstiden for komitémedlemmer slik at de overlapper hverandre (forskjellig utløpstid i den enkelte komité)

§ 10   Personvern av valgte komitémedlemmer:

Et valgt medlem i en komité kan ekskluderes fra komiteen etter følgende regel:

Medlemmet mottar fra et flertall i komiteen skriftlig suspensjon som gjelder i inntil 3 uker, med kopi til styret i OS CAR.  Innen 3 uker må suspensjonen tas opp som egen sak styremøte i OS CAR og styret kan ekskludere eller ikke ekskludere medlemmet fra komiteen.  Alt må skje skriftlig.

§ 10 a Et medlem som sitter i Hovedstyret eller Lovkomiteen kan ikke sitte i andre komiteer.

§ 10 b Møteplikt for komité/styremedlemmer. Et medlem som uten gyldig forfall uteblir fra tre påfølgende møter/vakter skal ekskluderes.  Dette skal gis skriftlig og godkjennes av hovedstyret.

 

§ 11   Regnskap:

Klubbens regnskapsår følger kalenderåret.

Vintercampingplassens regnskap følger vintersesongen.

Styret kan ansette leiet hjelp til regnskapsføringen, det være seg hovedstyrets

eller komiteenes regnskap.

 

§ 12   Medlemskontingent:

Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet og gjelder for påfølgende år.  Krav om medlemskontingent skal utsendes innen 15. desember foregående år.  Medlemmer som melder seg inn etter 1.juli, betaler halv kontingent for inneværende år.

 

§ 13.1 Medlemmenes forhold:

Medlemmene plikter å betale sin kontingent forskuddsvis innen 15. januar. Utmelding må skje skriftlig til styret. Det blir sendt ut purring 1. februar og kravet blir sendt til inkasso 1. mars. Etter dette strykes medlemskapet, og all opparbeidet ansiennitet blir strøket. Strøkne medlemmer kan ikke søke nytt medlemskap før etter 3 år. 

Det skal kreves kr 50,- i purregebyr.

 

§ 13.2 Plassleie og andre kostnader:

Plassleie og andre kostnader til plass på Fuglevik- og Skeikampencampingplass skal betales ved forfall. Dersom medlemmet misligholder betalingsfrist etter purring, anses tildelt plass som avsluttet og retten til å ha campingvogn på denne plassen opphører med umiddelbar virkning. Plassen må være fraflyttet og ryddet innen 14 dager fra siste betalingsfrist.

§13.3 Enkelt medlem som setter seg utover klubbens lover og leirreglement eller handler på en måte som kan bidra til å skade klubben eller dennes omdømme, kan ekskluderes etter vedtak av klubbens styre. Slikt vedtak kan innen 1 måned etter at medlemmet har fått skriftlig melding om det, påankes til klubbens førstkommende årsmøte.

 

§ 14.1 Overdragelse av ansiennitet:

Ektefelle kan overta medlemskap og ansiennitet.  Samboer har de samme rettigheter, forutsatt at felles adresse er registrert i folkeregisteret, og at samboerparet har bodd under samme adresse i 2 år eller mer. Par som har felles campingvogn kan den ene part overta plass, men ikke ansiennitet. Parforholdet skal være registrert i 2 år eller mer. Er den som arver plassen medlem beholdes ansienniteten. Barn av medlem med fast plass, kan arve plassen. Dersom det er flere barn, er det kun ett barn som arver plassen. Den som arver plassen må være medlem av OsCar eller melde seg inn. Ansiennitet kan ikke arves, men er den som arver allerede medlem beholdes ansiennitet. 

§ 14.2 Det samme gjelder for æresmedlemmer med det til en hver tid gjeldende rettigheter i forhold til æresmedlemskapet.   

 

§ 15   Reglement for klubbens campingplasser:

Reglementet, og endringer av reglementet for klubbens campingplasser skal

vedtas på årsmøtet med simpelt flertall.

 

§ 16   Lovendringer: 

Forslag til lovendringer må sendes styret innen 1. desember året før årsmøtet, og kan kun behandles på ordinært årsmøte.  Innen 8 dager fra mottakelse, oversender styret lovforslagene til lovkomiteen for uttalelse. Forslagene med kommentarer sendes medlemmene sammen med innkallelse til årsmøtet.

Det kreves 2/3 flertall og minst 10 % av medlemmene må være til stede. Dersom det forlanges skriftlig avstemning, skal det gjenomføres.

Hvis fremmøtet er mindre enn 10 % kan lovforslaget fremmes på neste ordinære årsmøte, og da kreves det kun 2/3 flertall.

Alle lover trer i kraft fra det øyeblikk de er vedtatt.

 

§ 17   Medlemskap i andre organisasjoner:

Oslo Caravan Club kan være kollektivt medlem i andre norske eller internasjonale organisasjoner.

Beslutning om dette tas kun på ordinært årsmøte med 2/3 flertall og fremmøtet må være minst 10 % av medlemmene.

Oslo Caravan Clubs navn og lover må beholdes.

Medlemmer av OS CAR som innehar styre eller komitéverv, kan ikke samtidig

inneha styre- eller komitéverv i andre tilsvarende klubber.

 

§ 18   Campingfondet  

Overskuddet fra driften til OS CAR overføres til campingfondet.  Beløpet vedtas på årsmøtet.

Fondet disponeres av styret i OS CAR mellom årsmøtene.  Maksimalt uttak er satt til kr 200.000,- pr år.  Større uttak vedtas av årsmøtet.
Komiteene kan søke styret om lån eller tilskudd fra fondet.

 

§ 19   Klubbens oppløsning:

Forslag til klubbens oppløsning må innsendes på vanlig måte og behandles på det ordinære årsmøtet.  Blir oppløsning besluttet med minst 2/3 flertall og minst 25 % av medlemmene må være til stede, innkalles til ekstraordinært årsmøte en måned senere.  Fastholdes beslutningen – hvor det kreves 2/3 flertall – er beslutningen endelig.

 

Årsmøtet nedsetter en avviklingskomité, som i tillegg til en uavhengig advokat bestemmer hvordan klubbens aktiva og passiva skal disponeres.